شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-9) راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیکی
P-9) راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیکی
شرکت ترواش جم يک پيمانکار EPC جهت طراحی و توليد پکیج راکتور کاویتاسیون میباشد.
P-9) راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیکی
شرکت ترواش جم يک پيمانکار EPC جهت طراحی و توليد پکیج راکتور کاویتاسیون میباشد.

راکتور کاویتاسیون با حباب  هوا در محلول ایجاد میکند. هنگامی که این حبابها میترکند و شوک و موج تولید می کنند، نیروها مایعات یا جامدات مخلوط را به اندازه های

 

میکروسکوپی کوچک می کند و سطح تماس سطح بین مایعات، گازها و / یا جامدات مخلوط را افزایش می دهد. ذرات بزرگ را از بین می برد.

هیدرودینامیک کاویتاسیون رآکتور مورد استفاده برای

 

گرما کردن

 

مخلوط کردن

 

تصفیه پساب

 

کرکیگ نفت

 

هیدراتاسیون پلیمر