شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

logo

پروژه هاي در دست انجام اين شركت به شرح ذیل می باشد :

ردیف
نام پروژه كارفرما
کارفرما اصلی
افراد درگیر در پروژه سال اجراي پروژه
1 Vacuum Deaerator Package Sirri شرکت کنترل قدرت فلات قاره جناب آقای مهندس آزاد در فلات قاره 90-91
2 Fine Filter Reshadat Package شرکت صدرا فلات قاره جناب آقای مهندس عرب در صدرا 91-92
3 Vacuum Deaerator Package Yadavaran مشارکت جهانپارس-سینوپک PEDEC جناب آقای مهندس شادروان در جهانپارس 91-92
4 Back Wash Filter Package شرکت فرادست انرژی فلات پالایشگاه ستاره خلیج فارس جناب آقای مهندس خلیلی فر 93
5 No.19 Sample Cooler Package Yadavaran شرکت سینوپک سرویس کیش (S.S.K) PEDEC سرکار خانم مهندس امامی(S.S.K) 93
6 No.93 Sample Connection Package Yadavaran شرکت سینوپک Sinopec PEDEC جناب آقای مهندس همتیان در سینوپک 94
7 Steam Dearator Package Bid Boland مشارکت سازه -جهانپارس هلدینگ خلیج فارس جناب آقای مهندس دهنوی زاده در سازه 95
8 Vacuum Deaerator Package Azar شرکت جهانپارس سروک SAED جناب آقای مهندس رئوفی در جهانپارس 96
9 Vacuum Deaerator Package CNCP North Azadegan شرکت نفت چین( CNCP ) PEDEC جناب آقای مهندس کریمی 96
10 De-gasing Water Treatment Niasar شرکت دلتا نیرو گامرون سازمان آب کاشان جناب آقای مهندس عابدان 96
11 No. 2 Injection Package شرکت چگالش پالایشگاه بو علی جناب آقای مهندس اسکندرلو در چگالش 97
12 Economizer پالایشگاه اصفهان پالایشگاه اصفهان جناب آقای مهندس بهزادی در پالایشگاه 98
13 Refrigeration Package شرکت چگالش پالایشگاه اصفهان جناب آقای مهندس اسکندرلو در چگالش 99
14 Injection Package شرکت فرادست انرژی فلات NGL-3200 جناب آقای مهندس قنداقی 99