شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

logo

پروژه هاي در دست انجام اين شركت به شرح ذیل می باشد :

ردیف
نام پروژهكارفرما
کارفرما اصلی
افراد درگیر در پروژهسال اجراي پروژه
1Vacuum Deaerator Package Sirriشرکت کنترل قدرتفلات قارهجناب آقای مهندس آزاد در فلات قاره90-91
2Fine Filter Reshadat Packageشرکت صدرافلات قارهجناب آقای مهندس عرب در صدرا91-92
3Vacuum Deaerator Package Yadavaranمشارکت جهانپارس-سینوپکPEDECجناب آقای مهندس شادروان در جهانپارس91-92
4Back Wash Filter Packageشرکت فرادست انرژی فلاتپالایشگاه ستاره خلیج فارسجناب آقای مهندس خلیلی فر 93
5No.19 Sample Cooler Package Yadavaranشرکت سینوپک سرویس کیش(S.S.K)PEDECسرکار خانم مهندس امامی(S.S.K) 93
6No.93 Sample Connection Package Yadavaranشرکت سینوپکSinopecPEDECجناب آقای مهندس همتیان در سینوپک94
7Steam Dearator Package Bid Bolandمشارکت سازه -جهانپارسهلدینگ خلیج فارسجناب آقای مهندس دهنوی زاده در سازه95
8Vacuum Deaerator Package Azarشرکت جهانپارسسروک SAEDجناب آقای مهندس رئوفی در جهانپارس96
9Vacuum Deaerator Package CNCPNorth Azadeganشرکت نفت چین( CNCP )PEDECجناب آقای مهندس کریمی96
10De-gasing Water Treatment Niasarشرکت دلتا نیرو گامرونسازمان آب کاشانجناب آقای مهندس عابدان96
11No. 2 Injection Packageشرکت چگالشپالایشگاه بو علیجناب آقای مهندس اسکندرلو در چگالش97
12Economizer پالایشگاه اصفهانپالایشگاه اصفهانجناب آقای مهندس بهزادی در پالایشگاه98
13Refrigeration Packageشرکت چگالشپالایشگاه اصفهانجناب آقای مهندس اسکندرلو در چگالش99
14Injection Packageشرکت فرادست انرژی فلاتNGL-3200جناب آقای مهندس قنداقی99