شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

E-3) گاز زدائی آب ترش
E-3) گاز زدائی آب ترش
شرکت تراوش جم یپیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل گاززدائی آب ترش SOUR WATER STRIPPE میباشد. این سیستم گازH2S را از آب با استفاده از بخار ، گاز و یا تحت خلا جدا می کند.  آب ترش از ستون تقطیر در پالایشگاه تولید میشود. معمولا سولفید هیدروژن و آمونیاک از آب ترش باید جدا شود سپس سولفید هیدروژن را می توان در جای دیگر واحد مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

E-3) گاز زدائی آب ترش

شرکت تراوش جم یپیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل گاززدائی آب ترش SOUR WATER STRIPPE میباشد.
این سیستم گازH2S را از آب با استفاده از بخار ، گاز و یا تحت خلا جدا می کند. 
آب ترش از ستون تقطیر در پالایشگاه تولید میشود. معمولا سولفید هیدروژن و آمونیاک از آب ترش باید جدا شود سپس سولفید هیدروژن را می توان در جای دیگر واحد مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

دی اریتور استریپر گازدار

هر کجا که گاز طبیعی در دسترس است، دی اریتوراستریپر گازدارمیتواند بکار رود.

دی اریتوراستریپر گازدار مدل برج  پکینگ است که با تزریق معکوس گاز در نسبت های بالا باعث خروج گاز از فاز مایع میشود.

استریپر آب ترش

استریپر آب ترش به منظور حذف H_2 S و NH3 از آب پروسس میباشد. این را می توان با تماس با آب ترش با بخار سیکل در بستر پکینگ بدست آورید.

فضای خالی بسیار زیاد و افت فشار کم پکینگ کمک می کند تا رسوب ,نشست وکف کردن را کاهش دهد.استریپر(حذف)گاز نیاز به این دارد که سولفید ها و آمونیاک هر دو در فرم گازی موجود باشند. pH ایده آل برای حذف H2S کمتر از 5  pH است، بالا 5pH، سولفید عمدتا در فرم یون ها (HSیاS-2) یافت می شود. حذف موثرآمونیاک نیاز به pHبالاتر از 10 pHبرای جلوگیری از تشکیلیون آمونیوم (NH4+) دارد که نمی تواند حل شود.

از pH حدود 8 استفاده می گردد که هر دو گاز را حذف می کند. تزریق کاستیک در نزدیکی پایین برج، حذف آمونیاک را بهبود می بخشد، در عین حال اجازه می دهد حذف سولفید در بالای برج انجام شود