شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

U-2) واحد احیای مجدد AMINE وMEG
U-2) واحد احیای مجدد AMINE وMEG
شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC جهت طراحی و احداث واحد احیای مجدد امین و MEG می باشد. آمین و MEG در بخش عملیات گازی استفاده می شوند.

U-2) واحد احیای مجدد AMINE وMEG

شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC جهت طراحی و احداث واحد احیای مجدد امین و MEG می باشد. آمین و MEG در بخش عملیات گازی استفاده می شوند.

MEG جهت جلوگیری از خوردگی خطوط لوله سر چاهی ، انتقال گاز و  Hydrate formation  اضافه میگردد.با گذشت زمان این مواد فاسد خواهند شد و باعث

وقوع برخی از مشکلات برای خطوط حتی با استفاده از واحدهای بازیابی آمین و MEG  می شود.جایگزینی این مواد با مواد جدید هزینه بر بوده و باعث تعطیل

شدن عملیات می شود.

راه حل استفاده از واحد احیای مجدد آمین و MEG است.این راه حل یک روش جدید در جهان است و نیازی به تعطیل کردن عملیات تولید پالایشگاه، و یا خرید

 

مواد پر هزینه و مواجهه با مشکلات دفن پسماند نیست .واحد احیای مجدد آمین وMEG می تواند ثابت یا سیار باشد بنابراین می توان برای بازگرداندن آمین و

 

MEG، به طور مداوم و یا زمانی که مورد نیاز است این واحد استفاده شود.