شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

U-1)  واحد بازیافت گازها ی ارسالی به فلر
U-1) واحد بازیافت گازها ی ارسالی به فلر
شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC  برای طراحی واحداث واحدبازیافت گازفلرمیباشد.

U-1)  واحد بازیافت گازها ی ارسالی به فلر

شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC  برای طراحی واحداث واحدبازیافت گازفلرمیباشد.

این سیستم باصرفه جویی درگازورودی فلرباعث کاهش انتشار CO2 و NOX میشود. این سیستم سازگاربامحیط زیست باعث خواهدشد که طول عمر مشعل

 

فلرموجود افزایش یابد و با مصرف گازهای فلر ، تولید برق ، بخار و آب شیرین صرفه جویی مالی و اقتصادی به همراه دارد.

مزایا

صرفه جویی درمصرف گازوانرژی

 

کاهش آلودگی محیط زیست

 

تولید برق ،آب ،بخارو آب شیرین

روشهای توصیه شده

اصلاح فرایند واحد برای حذف گازارسالی به فلر (با بازیافت فشاروگاز)

 

زباله سوزگازی با دیگ بخار بازیافت حرارتی (HRSG)

 

واحدشیرین سازی گاز در نتیجه استفاده از این گاز در ژنراتورهای گازی جهت تولید برق