شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-6) پکیج تصفیه کندانسه
P-6) پکیج تصفیه کندانسه
شرکت ترواش جم  پيمانكارEPC جهت طراحی و تحویل پکیج پولیش میعانات بخار می باشد. 
P-6) پکیج تصفیه کندانسه
شرکت ترواش جم  پيمانكارEPC جهت طراحی و تحویل پکیج پولیش میعانات بخار می باشد. 

در این واحد میعانات بخار (کندانسه) جمع آوری شده و سپس به عنوان آب تغذیه دیگ بخار استفاده می گردد. قبل از استفاده مجدد، میعانات باید تمیز شود. بنابراین از پولیش دهنده میعانات بخار استفاده می شود که این دستگاه بخشی از چرخه بخار است . این واحد با یون های رزین های پلیمری پر می شود که باعث حذف یا تبدیل یونها تا رسیدن به خلوص نزدیک آب مقطر می شود.

ای پکیج تصفیه کندانسه

حذف ناخالصی های محلول (به عنوان مثال اکسید سیلیس و کلراید) و ذرات معلق ( به طور مثال اکسید آهن و اکسید مس) که باعث آسیب به دیگهای بخار، ژنراتور، راکتور و توربین می شوند.

حذف مواد معدنی ای که اثر ثانویه در حفظ تعادل pH دارد. در واقع با حذف یون های که تمایل اسیدی دارند میزان خوردگی کاهش می یابد.

این عمل میزان خوردگی که از تماس آب با فلز به وجود می آید را کاهش می دهد.

واحد نفتگیر میعانات برای حذف هیدروکربن از میعانات بخار استفاده می شود که بنا بر درخواست مشتری ارائه میشود.

Blow Down پساب دیگ بخار را حداقل میکند.

افزایش راندمان عملکرد دیگ بخار

طراحی واحد تصفیه کندانسه

table,th, td{
border:3px dashed #FFC300;
}
.tr-back{
background-color: lightblue;
}

اندازه  کندانسه دبی m3/hr
حداقل حداکثر
A250 150 250
A500 250 500
A750 500 750
A1000 750 1000
A1250 1000 1250
Picturrffre2