شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-1)  پکیج فیلتر چند لایه آب (Multi Media Fine Filter)
P-1) پکیج فیلتر چند لایه آب (Multi Media Fine Filter)
شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC ایرانی جهت ساخت پکیج های فیلتر چند لایه Multi Media Fine Filter در سیستم های تزریق آب دریا به چاه نفت Sea Water Injection میباشد.
P-1)  پکیج فیلتر چند لایه آب (Multi Media Fine Filter)
شرکت تراوش جم  پیمانکار EPC ایرانی جهت ساخت پکیج های فیلتر چند لایه Multi Media Fine Filter در سیستم های تزریق آب دریا به چاه نفت Sea Water Injection میباشد.
پکیج های فیلترچند لایه

سطح مواد جامد معلق (ذرات کوچک مانند مالت، خاک رس، شن، ماده آلی، جلبک و دیگر میکروارگانیسم ها) را در آب تغذیه ورودی کاهش می دهد. پکیج های فیلترچند لایه جهت کارکرد مناسب تجهیزات پساب تصفیه مانند غشاهای اسمز معکوس و مبادله یونی مورد استفاده قرار میگیرد.

مزیت

راندمان بالای حذف 98% ذرات تا اندازه 2 میکرومتر

 

تامیین جریان آب سریعتر

 

نیاز کم به شستشو معکوس تجهیزات

 

هزینه پایین نگهداری

شستشوی معکوس فیلترهای چندلایه

به منظور کاهش افت فشار، فیلترها به صورت دوره ای از کار بیرون می آیند و به وسیله شستشوی معکوس پاک می شوند.