شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-3) کوره های نفتی پالایشگاهی
P-3) کوره های نفتی پالایشگاهی
شرکت تراوش جم، یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل تجهیزات ا نتقال حرارت مانند کوره به صنایع فرآیندی وصنایع نیروگاهی درتمامی اندازه ها وانواع میباشد.
P-3) کوره های نفتی پالایشگاهی
شرکت تراوش جم، یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل تجهیزات انتقال حرارت مانند کوره به صنایع فرآیندی وصنایع نیروگاهی درتمامی اندازه ها وانواع میباشد.

شرکت تراوش جم از آخرین نرم افزارهای طراحی مطابق استاندارد API550  و تکنیک های پیشرفته در طراحی کوره استفاده میکند. تجربه سودمند این شرکت در طراحی دیگ

 

های بخار و دانش پایه مناسب در انتقال حرارت این شرکت کمک شایانی جهت طراحی کوره با کارایی بالا میکند. برنامه ریزی دقیق و یافتن منابع بین المللی مواد و ساخت

 

باعث این اطمینان میشود که پروژه برای رسیدن به بالاترین کیفیت و ایمنی مورد نیاز طبق برنامه در شرکت تراوش جم برنامه ریزی شده است.

کوره های نفتی پالایشگاهی در موارد زیر قابل ارائه میباشد

 

Start Up Heater

 

Fired Reboiler

 

Process Heater

 

Crude Oil Heater

 

P03-4