شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

گالری

1 هوازدای بخار
2 مطالعات اولیه بازیافت فلر سیری
3 مطالعات اولیه بازیافت فلر پروژه یادآوران
4 Fine Filter سکو رشادت
5 طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه جزیره سیری
6 طراحي و ساخت Catalyst Recovery
7 طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه یادآوران
8 طراحي و ساخت Sample cooler No.19 پروژه یادآوران
9 طراحي و ساخت Sample cooler No.93 پروژه یادآوران
10 راه اندازی واحد بخار و طراحی سیستم کنترل
11 نصب و راه اندازی اکونومایزر بویلر C
12 طراحي و ساخت پکیج تزریق شیمیائی پروژه یادآوران

هوازدای بخار

مطالعات اولیه بازیافت فلر سیری

مطالعات اولیه بازیافت فلر پروژه یادآوران

Fine Filter سکو رشادت

طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه جزیره سیری

طراحي و ساخت Catalyst Recovery

طراحي و ساخت هوازدای تحت خلاء پروژه یادآوران

طراحي و ساخت Sample cooler  No.19پروژه یادآوران 

طراحي و ساخت Sample cooler  No.93پروژه یادآوران 

راه اندازی واحد بخار و طراحی سیستم کنترل

نصب و راه اندازی اکونومایزر بویلر C

طراحي و ساخت پکیج تزریق شیمیائی پروژه یادآوران