شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

P-8) تصفیه آب صنعتی و نفتی
P-8) تصفیه آب صنعتی و نفتی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC ایرانی برای طراحی و تحویل پکیج تصفیه آب صنعتی و نفتی یا پالایشگاهی به شرح زیر است
P-8) تصفیه آب صنعتی و نفتی
شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC ایرانی برای طراحی و تحویل پکیج تصفیه آب صنعتی و نفتی یا پالایشگاهی به شرح زیر است
تبخیر خلاء

فرایند تبخیر تنها راه جداسازی روغن از آب بدون نیاز به پیش تصفیه پساب است یا نیاز به تصفیه بعدی دارد، زیرا آب تولید شده از کیفیت بالایی برخوردار است و می تواند به طور مستقیم استفاده شود.

شناور شدن باهوا(DAF)

برای حذف مواد جامد معلق (TSS)، اکسیژن بیوشیمیایی (BOD) و روغن و گریس (O & G) از یک جریان فاضلاب طراحی شده است. تزریق هوا به یک جریان برگشتی سبب می شود که حباب ها و آلودگی ها به بالای سطح فاضلاب برسد و بستر شناور مواد زائد که توسط بالکها برداشته شود. کاهش روغن تا 10 ppm پیش بینی شده است.

پکیج های فیلترچند لایه

سطح مواد جامد معلق (ذرات کوچک مانند مالت، خاک رس، شن، ماده آلی، جلبک و دیگر میکروارگانیسم ها) را در آب تغذیه ورودی کاهش می دهد. پکیج های فیلترچند لایه خوب کار کردن تجهیزات پساب تصفیه مانند غشاهای اسمز معکوس و مبادله یونی است.

فیلتر رزینی روغن از آب

یک فیلتر فشاری با جریان عمودی رو به بالا است. فرایند فیلتر کردن جریان آب روغنی یا نفتی از طریق دو منطقه مجزا با خروجی حدود 1 ppmروغن است.در منطقه تلفیقی اولیه جداسازی قطرات آزاد نفت از جریان آب بر روی سطح دانه های رزین رخ می دهد، جایی که به علت ویژگی های خاصی از ماده رزین یک فیلم روغن نازک در طول فرایند بوجود می آید،. هنگامی که ضخامت فیلم روغن افزایش می یابد، روغن مخلوط شده درون لایه رزین حرکت می کند.در نتیجه، لایه بالایی بستر رزین همیشه تقریبا اشباع شده با روغن است، به طوری که روغن جدا شده با قطرات بزرگتر که به سمت بالا به سمت منطقه همجوش ثانویه حرکت می کند، جدا می گردد.

فیلتر کربن فعال

برای حذف غلظت جامدات معلق، روغن و گریس، سولفید هیدروژن، کلر و آفت کش ها تا مقدار کمتر از 0.5 میلی گرم در لیتر برای ورودی 1 تا 10 میلی گرم در لیتر طرح شده است.

فیلتر سیکلون ابی

حذف جامدات معلق از مایعات واب را انجام میدهد. نیروهای گریز از ذرات با تراکم بالاتر از مایع جدا می کنند و به آرامی به مخزن جدایش می افتند.

فیلترهواده فاضلاب نفتی (IGF)

واحدهای فیلترهواده فاضلاب نفتی از طریق ایجاد حباب های گاز (معمولا <50 میکرون در قطر)، منجر  به بازیافت نفت و ذرات جامد از آب فاضلاب می شوند

90٪ حذف نفت – <15 ppm

80٪ حذف مواد جامد- تا اندازه <10 میکرون

فیلترهای پوست گردو

جهت تصفیه فاضلاب نفتی بعد از فیلترهواده فاضلاب نفتی (IGF) نصب می شوند. فیلترهای Nutshell از یک فرایند تمیز کاری با اب کم بدون  مواذ شیمیای استفاده می کنند.

95٪ بازده حذف مواد جامدات <3 ppm – تا اندازه 5 میکرون

95٪ راندمان حذف روغن <3 ppm