شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

انتشارات

General
1معرفینامه شرکت ترواش جم
2کاتالوگ شرکت تراوش جم
mini Refinery
1توجيه اقتصادي پالایشگاه کوچک گزارش جامع
2پالایشگاه کوچک میعانات گازی
3پالایشگاه روغن سوخته
Amin Reclaming
1تراوش جم MEG واحد بازیافت امین مستعمل
Boiler Retrofitting
1آموزش عمومی دیگ بخار
2سیستم پیشنهادی جهت افزایش راندمان دیگ بخار
Deaerator
1مقایسه مدل هوازدا
2برج هوازدا تحت خلا
3هوازدا
Gas Incinerator
1زباله سوز گازي ودیگ بازیافت
Eng. Services
1شرح خدمات مهندسی
2شرح خدمات نظارت بر اجرا
Flare Gas Recovery
1بازیافت و بهینه سازی گاز فلر
2انرژی و آلودگی فلرها را چگونه مهار کنیم
3اصلاح اقتصادی فلرهای گازی
Seismic Retrofitting
1مقاوم سازی در مقابل زلزله- مخازن انباره
2مقاوم سازی در مقابل زلزله- مخازن کروی
3مقاوم سازی در مقابل زلزله- برج و مخازن تحت فشار
4مقاوم سازی در مقابل زلزله- کولر هوا
5مقاوم سازی در مقابل زلزله-مبدل ها
6مقاوم سازی در مقابل زلزله- کوره
7مقاوم سازی در مقابل زلزله- دیگ بخار
8مقاوم سازی در مقابل زلزله-بازرسی ها