شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم

انتشارات

General
1 معرفینامه شرکت ترواش جم
2 کاتالوگ شرکت تراوش جم
mini Refinery
1 توجيه اقتصادي پالایشگاه کوچک گزارش جامع
2 پالایشگاه کوچک میعانات گازی
3 پالایشگاه روغن سوخته
Amin Reclaming
1 تراوش جم MEG واحد بازیافت امین مستعمل
Boiler Retrofitting
1 آموزش عمومی دیگ بخار
2 سیستم پیشنهادی جهت افزایش راندمان دیگ بخار
Deaerator
1 مقایسه مدل هوازدا
2 برج هوازدا تحت خلا
3 هوازدا
Gas Incinerator
1 زباله سوز گازي ودیگ بازیافت
Eng. Services
1 شرح خدمات مهندسی
2 شرح خدمات نظارت بر اجرا
Flare Gas Recovery
1 بازیافت و بهینه سازی گاز فلر
2 انرژی و آلودگی فلرها را چگونه مهار کنیم
3 اصلاح اقتصادی فلرهای گازی
Seismic Retrofitting
1 مقاوم سازی در مقابل زلزله- مخازن انباره
2 مقاوم سازی در مقابل زلزله- مخازن کروی
3 مقاوم سازی در مقابل زلزله- برج و مخازن تحت فشار
4 مقاوم سازی در مقابل زلزله- کولر هوا
5 مقاوم سازی در مقابل زلزله-مبدل ها
6 مقاوم سازی در مقابل زلزله- کوره
7 مقاوم سازی در مقابل زلزله- دیگ بخار
8 مقاوم سازی در مقابل زلزله-بازرسی ها